६ नं वडा कार्यालय, पेट्कु

Population: 
१६००
Ward Contact Number: 
९८५१०९५६६१