FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

घर नक्सा अभिलेखिकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

गाउँपालिका गान निर्माण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

शिक्षक पदको विज्ञापन रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना।

तथ्याङ्क सङ्कलनकर्ता पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

CTEVT वागमती प्रदेश हेटौडा, मकवानपुरको सीप परीक्षणको आवेदन आव्ह्रान सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

वैकल्पिक उम्मेदार छनौट सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्क(LISA ) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

तथ्यांक संकलन कर्ताको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

कृषि ज्ञान केन्द्र धुलिखेल,काभ्रेपलाञ्चोकको कृषि विकासका लागी बीउ पूँजीकोष परिचालन कार्यक्रममा सहभागीतका लागी प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना

Pages