FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राजस्व सुधार कार्ययोजना ७८/७९ 07/16/2022 - 11:25 PDF icon FINAL RIAP_Lishankhu RM.pdf
लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९ ७८/७९ 06/27/2022 - 10:55 PDF icon २०७९ २ लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९.pdf
लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ ७८/७९ 06/27/2022 - 10:54 PDF icon २०७९ १ लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९.pdf
भवन निर्माण तथा योजना सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ ७५/७६ 06/08/2022 - 14:23 PDF icon २०७५ १३ भवन निर्माण तथा योजना सम्बन्धी मापदण्ड २०७५.pdf
लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ ७६/७७ 06/08/2022 - 14:21 PDF icon २०७६ ७ लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६.pdf
लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६ ७६/७७ 06/08/2022 - 14:20 PDF icon २०७६ ८ लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६.pdf
लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ ७७/७८ 06/08/2022 - 14:18 PDF icon २०७७ २ लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७.pdf
लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ (पहिलो संशोधन) ७७/७८ 06/08/2022 - 14:17 PDF icon २०७७ ८ लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन (पहिलो संसोधन), २०७७.pdf
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत ऐन, २०७७ ७७/७८ 06/08/2022 - 14:16 PDF icon २०७७ १० लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७.pdf
स्थानीय वन ऐन, २०७७ ७७/७८ 06/08/2022 - 14:13 PDF icon २०७७ ११ स्थानीय वन ऐन, २०७७.pdf

Pages