FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

श्री Uttam Nirman Sewa & Trading Ltd., सम्झौता गर्न आउने बारे

दस्तावेज: 

क्यान्टिन, मिटिंग हल, वाल बाउनड्री र पार्किंग लट निर्माण सम्बन्धि सूचना (LPRM/NCB/WORKS/076/77-001) ) को Hard Copy पेश गर्ने बोलपत्रदाताको विवरण

दस्तावेज: 

Construction of Canteen, Meeting Hall, Boundary Wall & Parking Lot of Office Building को लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना

दस्तावेज: 

Trail Bridge Program अन्तर्गत बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना LPRM/NCB/TB/2076/77-002

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना LPM/SQ/076/77-003

दस्तावेज: 

Compoud of Office Building को लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना LPM/SQ/076/77-003

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना LPM/SQ/076/77-002

दस्तावेज: 

Machine Made Gabion Box का लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि पुन: सुचना LPM/SQ/076/77-002

दस्तावेज: 

Machine Made Gabion Box का लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना LPM/SQ/076/77-002

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना LPM/SQ/076/77-001

दस्तावेज: 

Pages