FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

पालिका भवन बोलपत्र आह्वान

Gabion Box and HDEP Pipe को दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धमा (पुन: प्रकाशित)

दस्तावेज: 

Gabion Box and HDEP Pipe को दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

Ambulance को दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

Double Cab PickUpको दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा

औषधिको दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा

सुचना नं १ - ०७५/०७६

१. दरभाउ पत्रको नमुना यसै साथ संलग्न छ |

२. दरभाउ पत्र दाताले कार्यालयद्वारा निर्धारित ढाँचामा दरभाउपत्र पेश गर्नु पर्नेछ |

३. संलग्न गर्नु पर्ने कागजातहरू

    क. दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

दस्तावेज: 

Pages