२ नं वडा कार्यालय, लिसंखु

Population: 
३७७४
Ward Contact Number: 
९८५१०८५७९०