५ नं. वडा कार्यालय, जेठल

Population: 
२५५३
Ward Contact Number: 
९८५१२०८१२८