७ नं वडा कार्यालय, ठूलो पाखर

Population: 
२९१९
Ward Contact Number: 
९८५१२८२७९४